Checklist Keeping Up Competence

Deze checklist die de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid ontwikkelde, geeft je een inzicht in hoe functies in een team of afdeling ingevuld worden en welke impact dit heeft op de leermogelijkheden van de functiehouders. Na het invullen van de checklist kan je met de betrokken functiehouders nagaan hoe je de leermogelijkheden kan verbeteren. Deze checklist is een middel om de manier waarop het werk wordt georganiseerd (de arbeidsorganisatie) te verbeteren en zo 'gewilde' leereffecten na te streven tijdens het werk.

Aanpak

Alle functies kunnen beoordeeld worden op hun leerproblemen, maar je kiest best die functies of afdeling waar je problemen vermoedt.

De initiatiefnemer maakt in de voorbereiding de checklist op maat van de organisatie. Je stelt een lijst samen van de 30 belangrijkste taken van een afdeling of functiegebied.

De checklist wordt ingevuld door de functiehouders zelf of door hun leidinggevende (die informatie verzamelt bij de functiehouders). Het invullen wordt in groep gedaan (vertegenwoordiger van elke functie die weerhouden werd). De resultaten worden verwerkt in een rapport. Dit rapport wordt besproken met leidinggevenden/management/functiehouders en vormt de basis voor een actieplan.

Concreet materiaal

  • Met module 1 kan je nagaan of de samenstelling van de functie de vaktechnische kennis en vaardigheden voldoende ondersteunt.
  • Module 2 brengt de algemene vaardigheden in kaart. Kunnen algemene vaardigheden zoals vb. communicatie regelmatig geoefend worden?
  • Module 3 tenslotte bekijkt of er remmende factoren in de arbeidsomstandigheden zijn die weggewerkt kunnen worden?

De output geeft aan:

  • wie in een afdeling betrokken is bij welke taken
  • in welke mate het gaat om vaktechnische taken, voorbereidende, uitvoerende of ondersteunende taken
  • in welke mate men autonomie heeft in de uitveiring van zijn/haar takenpakket
  • in welke mate men zijn/haar probleemoplossende compententies moet/mag inzetten
  • in welke mate de functie beroep doet op basisvaardigheden (lezen, rekenen, schrijven, PC)
  • in welke mate men beroep doet op communicatieve en sociale vaardigheden en organisatorische compententies.

De functiehouders beoordelen ook of aanslepende problemen, beschikbare informatie, feedback over fouten, te hoge werkdruk, te veel kortcyclisch werk en te passieve bewakingstaken een belemmering vormen voor de leermogelijkheden in de job.

De terugkoppeling naar medewerkers is erg belangrijk is omdat het een garantie is voor meer engagement van het management om echt iets te doen met de resultaten. Om het leren op de werkplek na de analyse te stimuleren moet er een goed evenwicht zijn tussen korte-termijnacties en lange-termijnacties. Vaktechnische volledigheid in kaart brengen vereist voor bepaalde functies een goede voorbereiding.

Beschikbaarheid

Zowel het formulier als het handboek kan je bovenaan deze pagina vinden onder documenten.