Hoe verloopt een re-integratieproject na langdurige ziekte?

Bij een langere afwezigheid op het werk door ziekte voelt de terugkeer soms aan als een grote drempel. Om deze terugkeer vlotter te doen lopen, is er een procedure voor re-integratie in het leven geroepen. We bekijken stap per stap wat je hiervan mag verwachten en wie hier een rol in opneemt.

Stap 1: arbeidsarts neemt contact met je op

Zodra je vier weken arbeidsongeschikt bent neemt de arbeidsarts contact met je op om je te informeren over twee opties voor een vlotte werkhervatting:

  1. Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting: de arbeidsarts nodigt je uit voor een bezoek. Wanneer je hier op ingaat, bespreek je jouw gezondheidssituatie en werkomgeving. Hierna gaat de arbeidsarts de werkomgeving ter plekke onderzoeken om te bepalen welke aanpassingen een terugkeer mogelijk maken. Het voordeel van deze optie is dat deze aanpassingen kunnen worden doorgevoerd tegen de dag dat je weer aan de slag gaat.
  2. Het re-integratietraject: wanneer je tijdelijk of definitief niet in de mogelijkheid bent om het overeengekomen takenpakket uit te oefenen, biedt het re-integratietraject een uitweg om een aangepaste functie en takenpakket te ontwerpen.

Stap 2: opstart van het re-integratietraject

Het re-integratietraject kan je als werknemer opstarten door zelf of via je behandelende arts een verzoek in te dienen bij de arbeidsarts. Ook de werkgever kan dit traject opstarten maar kan dit ten vroegste na een periode van drie maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid.

Stap 3: re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts

Als eerste stap nodigt de arbeidsarts je uit voor een medisch onderzoek om de mogelijkheden voor aangepast werk af te toetsen. Ter aanvulling kan de arbeidsarts overleg plegen met andere actoren zoals ergonomen die vanuit hun expertise meedenken aan een oplossing. De arts kan ook de werkomgeving inspecteren om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn. 

Op basis van de verzamelde informatie maakt de arbeidsarts ten slotte een re-integratiebeoordeling op. Hier zijn drie mogelijkheden:

  1. Je bent tijdelijk ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren maar kan in tussentijd ander of aangepast werk uitvoeren.
  2. Je bent definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren maar kan wel ander of aangepast werk doen.
  3. Het is om medische redenen nog niet mogelijk om een beoordeling te maken. Het re-integratietraject kan op een later moment, en ten vroegste na drie maanden, weer opgestart worden.

Stap 4: opmaak van een re-integratieplan door de werkgever

Bij tijdelijke of definitieve ongeschiktheid is de werkgever aan zet om een re-integratieplan op te stellen. In dit plan vind je een praktische uitwerking van de aanbevelingen van de arbeidsarts:

  • Aanpassingen aan de werkplek: bv. voorzien van ergonomisch materiaal of de werkplek meer toegankelijk inrichten.
  • Aanpassingen aan het werk: bv. voorstellen van een aangepast takenpakket of een flexibel uurrooster.
  • Ander werk: bv. personen met een fysieke beperking die een administratieve functie kunnen opnemen.
  • Opleiding, vorming en begeleiding: als middel om de competenties van de werknemer aan te scherpen om de nieuwe taken te kunnen opnemen.

Je krijgt vervolgens de kans om dit plan goed te keuren. De arbeidsarts zal de uitvoering van het plan op regelmatige basis blijven opvolgen in overleg met de werkgever en werknemer.

Soms lukt het de werkgever niet om een re-integratieplan op te stellen. In dit geval is de werkgever verplicht om te motiveren waarom het niet mogelijk was om de voorgestelde aanpassingen van de arbeidsarts te implementeren in de organisatie.