Bij vzw GTB worden alle veranderingen projectmatig aangepakt en in samenwerking met de medewerkers. Waarderend onderzoek bij de medewerkers staat daarbij centraal. Medewerkers worden gezien als interne ondernemers en worden ondersteund door een coachende manier van leidinggeven en een uitgewerkt leerbeleid

Context

GTB staat voor Gespecialiseerde Trajectbepaling en –Begeleiding. De vzw wil personen met een arbeidshandicap begeleiden naar werk. In 2008 is GTB ontstaan als gevolg van een fusie van de vijf Vlaamse regionale ATB-diensten. De nieuwe bestuurders hebben deze gelegenheid aangegrepen om samen met de medewerkers de visie en missie van de vzw uit te klaren. Op basis van waarderend onderzoek bij de medewerkers wordt onder meer vorm gegeven aan een coachende leiderschapsstijl en een actieve leercultuur.

Aanpak

Medewerkers worden binnen vzw GTB gezien als interne ondernemers. De organisatie tekent een duidelijk kader uit over wat de taken zijn van de medewerkers. Daarbinnen krijgen de medewerkers de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om zoveel mogelijk aspecten van hun job zelf in te vullen, bijvoorbeeld de eigen planning en tijdsbesteding. De trajectbegeleiders worden bij het uitvoeren van hun taken en hun functioneren ondersteund door de teamcoaches. De teamcoaches zelf worden ondersteund door een teamcoach-overleg en intervisiemomenten.

De organisatie maakt ook werk van een leerbeleid. Eén van de uitgangspunten is te streven naar een open leercultuur waarbij van mekaar wordt geleerd. Zo worden er bijvoorbeeld interne lerende netwerken rond bepaalde thema’s opgezet. Elke GTB-medewerker medeverantwoordelijk voor de eigen leertrajecten en het formuleren van eigen leerbehoeften. Leidinggevenden steunen de medewerkers door jaarlijks met hen een leerplan op te maken. Alle medewerkers hebben ook minstens jaarlijks een functionerings- of coachingsgesprek. Dat is een exploratief gesprek waarin wordt teruggekeken naar de vorige gesprekken, waarin gepolst wordt naar de arbeidstevredenheid, de werk-privébalans, de relatie met de klanten, enzovoort. Er worden ook “droom- en leervragen” gesteld: Welke vorming wil de medewerker volgen? Hoe ziet hij/zij de verdere loopbaanontwikkeling? …

Resultaten

Resultaten kunnen maar op lange termijn worden bekeken, maar men ervaart toch al een aantal positieve gevolgen. Zo is het verloop en het absenteïsme sterk verbeterd. Er is een eenduidig en duidelijk beleid voor de medewerkers. Binnen de organisatie wordt veel geleerd, over de grenzen van de provinciale afdelingen heen. De organisatie is financieel ook sterker geworden en de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd.

Bron

Hedebouw, L. (2011). Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk. Een aantal praktijkvoorbeelden. SERV/Stichting Innovatie & Arbeid, Brussel. Deze publicatie kan u vinden onder documenten. Een uitgebreide praktijkbeschrijving van vzw GTB kan u vinden onder documenten.

Contact

Luc Henau, directeur
Diestsepoort 6/63
3000 Leuven
www.gtb.be