Ontwikkeld door
Arbo Unie

Deze brochure stelt een methodiek voorop die ondersteunend is bij het opstellen van een plan van aanpak waarin all alle aspecten met een invloed op de ervaren werkdruk een plek hebben gekregen. Het is geen dwingend format maar een hulpmiddel om gesprekken over werkdruk op gang te brengen en de samenwerking tussen de verschillende geledingen van de organisatie bij de aanpak van werkdruk te bevorderen.

Context

Werkdruk is een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim en gezondheidsproblemen. In Nederland werd in het kader van de arbo-convenant voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek een methodiek ontwikkeld om deze problematiek aan te pakken en de psychische belasting effectief te verminderen. Het opzet was een instrument te ontwikkelen dat instellingen in de sector ondersteunt bij het maken van een plan van aanpak om de werkdruk te verlagen. Dit instrument, een methodiek met een concreet stappenplan, vind je in de brochure.
Aanpak

De methodiek is bestemd voor iedereen die te maken heeft met het thema werkdruk en daar iets aan wil doen. Wanneer er binnen een instelling sprake is van een sterke werkdrukbeleving, zijn hiervan op korte of langere termijn ongunstige effecten te verwachten, zoals demotivatie, uitval, kosten, en kwaliteitsverlies. Alle reden om het probleem voortvarend en gericht aan te pakken, waarbij de interactie vooropstaat: het aangaan van gesprekken over werkdruk. Ongetwijfeld spelen daarbij de specifieke belangen van de diverse geledingen binnen de instelling een rol. Dat hoeft echter geen beletsel te vormen om de ervaren werkdruk op een gestructureerde manier aan te pakken. Juist verschillen in perspectief kunnen het draagvlak en de effectiviteit van interventies vergroten. Een voorwaarde daarbij is dat de instellingen openstaan voor die verschillen en ze respecteren.

De methodiek is bedoeld om instellingen te ondersteunen bij het op gang brengen van effectieve interactie rond de beleving van werkdruk, want hoe mensen werkdruk beleven is cruciaal voor een gerichte interventie. Deze ervaren werkdruk is dan ook een van de belangrijkste uitgangspunten van deze methodiek. Het opzetten van een vooral veranderkundige bril bij de ontwikkeling van de methodiek is sterk ingegeven door de inhoud van de gesprekken met mensen uit het werkveld. In de vorm van letterlijke citaten zijn die geluiden in de methodiek, in ruime mate terug te vinden.

De methodiek is zo ontwikkeld dat de instelling deze ook op deelaspecten kan inzetten en toepassen. Daarmee wordt het mogelijk aan te sluiten bij de specifieke vragen en behoeften van een instelling. Werkdruk is een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim en gezondheidsproblemen.

Concreet materiaal

De methodiek, in hoofdstuk 4 concreet uitgewerkt in de vorm van een stappenplan, kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus binnen de organisatie worden toegepast. Dat is sterk afhankelijk van de veranderingsbehoefte of -noodzaak binnen de instelling, de unit, de afdeling, het team of het individu. Het stappenplan in hoofdstuk 4 en de ondersteunende bijlagen zijn geschikt om op elk niveau in de organisatie ingezet te worden. Het doorlopen van de stappen, op welk niveau dan ook, leidt tot een goede probleemanalyse en een plan van aanpak op maat.

Beschikbaar

De brochure kan je terugvinden onder documenten.