Ontwikkeld door
Université catholique de Louvain in het kader van het onderzoeksproject Sabone, gecofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arb.

De Sobane-strategie is een strategie voor de beheersing van risico's op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. De overleggids Déparis is een gids voor de opsporing van risico's die voldoet aan de eisen van het opsporingsniveau van de Sobane-strategie. De Déparis-methode is ontwikkeld om samen met de werknemers zo objectief mogelijk een stand van zaken op te stellen van de arbeidssituatie. Van het geheel wordt een eindoordeel opgemaakt en er worden prioriteiten gesteld op het vlak van uit te voeren veranderingen. Alle informatie over de Sobane-strategie en Déparis-methode is te vinden op een centrale website, waar ook de nodige tools terug te vinden zijn om de Déparis-methode in verschillende sectoren toe te passen.

Context

Op basis van de Welzijnswet is elke werkgever verplicht de veiligheid en gezondheid van de werknemers in alle aspecten wat betreft het werk te verzekeren. Dat wil zeggen: risico's vermijden, niet te vermijden risico's evalueren, risico's preventief bestrijden, ... De Sabone-strategie probeert dit op een efficiënte en realistische manier aan te pakken. De Déparis-methode daarbinnen is gericht op het niveau van de opsporing van risico's en stelt de betrokkenheid van werknemers centraal.

De Sabone-strategie en Déparis-methode werden ontwikkeld binnen het Sabone-onderzoeksproject, ge-cofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en het Europees Sociaal Fonds (ESF). In deze brochure worden beide in details toegelicht. Alle informatie in verband met de Sobane-strategie en Déparis-methode is terug te vinden op een centrale website.

Concreet materiaal

De brochure "Sobane strategie en opsporingsgids Déparis" geeft uitgebreide toelichting bij de basisprincipes voor een algemene strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's. Deze Sobane-strategie, bevat vier niveaus:

 1. opsporing (screening),
 2. observatie,
 3. analyse,
 4. expertise.

Binnen het eerste luik, opsporing, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Déparis-methode. Dat is een gids voor de opsporing van risico's (dépistage participatif des risques) die voldoet aan de eisen die de Sobane-strategie voor het niveau opsporing stelt.

De Déparis-methode gaat in op 18 aspecten van de arbeidssituatie, waaronder ook de psychosociale omgeving. Telkens wordt een korte beschrijving van de gewenste situatie gegeven en een lijst met aspecten waarop moet worden gelet. Er wordt ook genoteerd wat concreet gedaan kan worden om te zorgen voor verbetering van de huidige situatie of welke aspecten diepgaander moeten worden geanalyseerd.

Over het geheel van de 18 rubrieken wordt een algemeen oordeel geveld en prioriteiten gesteld van welke veranderingen moeten worden doorgevoerd. Voor de nodige diepgaandere analyses wordt concreet aangegeven wie, wat, wanneer zal doen zodat er een actieplan ontstaat.

Naast de algemene Déparis-methode voor het niveau van opsporing, werden de observatie-, analyse- en expertisemethodes ontwikkeld voor 15 domeinen:

 1. Personeelsvoorzieningen
 2. Machines en handgereedschappen
 3. Veiligheid (ongevallen, vallen, uitglijden, ...)
 4. Elektriciteit
 5. Risico's van brand en explosie
 6. Beeldschermwerk
 7. Musculo-skeletale aandoeningen (RSI)
 8. Verlichting
 9. Lawaai
 10. Thermische omgevingsfactoren
 11. Gevaarlijke chemische producten
 12. Biologische agentia
 13. Globale lichaamstrillingen
 14. Hand-arm trillingen
 15. Psychosociale aspecten

Voor elk van deze domeinen werd een aparte brochure opgemaakt. De brochure over psychosociale aspecten gaat dieper in op de aspecten:

 • Autonomie en individuele verantwoordelijkheden (graad van initiatief, verantwoordelijkheden, ...)
 • Werkinhoud (rolconflicten, rolambivalentie, bekwaamheden, opleiding, ...)
 • Tijdsdruk (werkritme, uurrooster en werkduur, ...)
 • Arbeidsverhoudingen onder het personeel en met de hiërarchie (soort leiderschap, functioneringsgesprekken, ...)
 • Psychosociale omgeving (toekomstperspectieven, lonen, sociaal overleg, ...)

Alle informatie en publicaties in verband met de Sobane-strategie en Déparis-methode is beschikbaar op de website www.sobane.be. Op deze website zijn de nodige tools terug te vinden om de Déparis-methode in verschillende sectoren toe te passen.

Beschikbaar

 • De brochure "Sobane strategie en opsporingsgids Déparis" kan je terugvinden onder documenten.
 • De brochure specifiek gericht op psycho-sociale aspecten kan je terugvinden onder documenten.
 • Deze en andere informatie in verband met de Sobane-strategie kan u vinden op de website:www.sobane.be  
 • Al de brochures uit de Sobane-strategie kunnen ook gratis besteld worden via de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: