Ontwikkeld door
Schoenen Torfs

Schoenen Torfs dingt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen al enkele jaren mee naar “de Beste Werkgever van het Jaar”. Dit expliciet streven naar een positief imago heeft verstrekkende gevolgen voor de arbeidsorganisatie en de kwaliteit van het werk van de werknemers. In het internationaal project  van 2007– ook bekend onder ‘Great Place to Work®’  heeft Schoenen Torfs de eerste plaats verwor-ven. Het ‘Great Place to Work® Institute’ heeft een vragenlijst ontwikkeld die gericht is aan werknemers en peilt naar de geloofwaardigheid van het management, respect voor de werknemer, rechtvaardige behandeling van werknemers, fierheid op het werk en kameraadschap onder de collega’s. Op vlak van temporele flexibiliteit en werk-privébalans moedigt Torfs werknemer aan om het evenwicht tussen werk en gezin te bewaren.

Context

Schoenen Torfs is een schoendistributiebedrijf met een hoofdkantoor, een logistiek centrum en 51 distributiewinkels. Het bedrijf telt 500 werknemers: 30 arbeiders in de logistieke distributie, twintig bedienden in het hoofdkantoor en 450 bedienden in de 51 winkels. In de winkels werken drie tot vijftien werknemers. Per winkel is er een gerant in loondienst. En er zijn zes regioverantwoordelijken die thuis en mobiel werken. Het management team bestaat uit acht mensen, waarvan drie van de familie Torfs.

Een voltijdse baan telt 35 uren, maar er worden 36 uren in de week gewerkt. Hierdoor worden zes arbeidsduurverkortingsdagen gecreëerd die vrij te kiezen zijn. Iedereen krijgt een extra dag verlof in de maand waarin men jarig is. Torfs heeft ‘vliegers’ in dienst. Dat zijn vaste werknemers die binnen een bepaalde regio winkelbedienden vervangen.

Vanuit werknemerskant wordt vooral gevraagd naar deeltijdwerk, glijdende werktijden, tijdskrediet,  een gunstige vakantieregeling, beperking van de overuren, thuiswerk en het vermijden van weekendwerk, zeker het zondagwerk als dat het geval is. De belangrijkste motieven gaan om een betere afstemming van werk en privé op vlak van gezinsleven.

Aanpak

De individuele temporele flexibiliteit die werknemers bij Torfs kunnen krijgen is sterk gebonden aan de aard van de functie: voor de bedienden in het hoofdkantoor is meer mogelijk omdat hun werk minder tijd- of plaatsgebonden is. Winkelbedienden moeten in team instaan voor de geldende openingsuren, al dan niet met zondagwerk. De werktijden liggen lang op voorhand vast, wat het gemakkelijker maakt om het privéleven te regelen. Als winkelbedienden nood hebben aan een afwijking van het uurrooster, dan kan dat bijna altijd in overleg met de gerante geregeld worden. In het magazijn is steeds een minimumbezetting nodig om de distributiemachine te bedienen.

De flexibiliteitsvraag wordt opgevangen door onder andere:

  • Anciënniteitsdagen en tijdskrediet nooit te weigeren.
  • Gunstige vakantieregelingen voor zowel arbeiders als bedienden: iedereen heeft recht op drie weken in de grote vakantie en één week tijdens de kerstvakantie. Tekorten aan werkkrachten op de werkvloer worden aangevuld met interims en jobstudenten.
  • Informeel glijdende werkuren toe te staan aan de bedienden zolang de diensten maar verzekerd zijn en de deadlines gehaald worden.*
  • Thuiswerk waar mogelijk toe te staan voor bedienden.
  • In het logistiek centrum gebruik te maken van een vorm van periodiek plus- en minuren.

Resultaat

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de zaakvoerders van Torfs om een win-winsituatie na te streven. De initiatieven in verband met de werk-privébalans kaderen in het streven naar het label ‘Beste Werkgever’. De winst voor het bedrijf situeert zich op verschillende vlakken. De kerndoelstelling bij het streven naar het label van ‘Beste Werkgever’ is het opbouwen van een ‘partnerschap’ met de werknemers. Door een partnerschap vergroot de motivatie van de werknemers en creëert men een betere service aan de klanten. Een betere service is een grotere verkoop. Een gezinsvriendelijk bedrijf kadert voor de werkgever ook in het streven naar een positief imago van het bedrijf naar buiten toe. Tevens wordt het verloop en de stress op de werkvloer beperkt.

De winst voor de werknemer zit vooral in een grotere beschikking over de vrije tijd en extra tijd voor het gezin.

Dit geeft positieve gevolgen voor de werknemers tijdens het werk. Het label van ‘Beste Werkgever’ is niet alleen mee bepalend voor de betere werk-privébalans, maar ook voor het werk zelf: inhoud, omstandigheden, voorwaarden en relaties. Het label zorgt ervoor dat de werknemers van Torfs positief scoren op ondersteuning van collega’s, fierheid op het werk, rechtvaardige behandeling, respect en geloofwaardigheid van het management.

Bron

Verdonck, G. (2010). Bedrijfsorganisatie en werk-privébalans. Temporele flexibiliteit: voorbeelden van win-winsituaties. Brussel: SERV-Stichting Innovatie en Arbeid. Een uitgebreide beschrijving van deze praktijk vind je op p. 71-78.