Ontwikkeld door
Vlerick Management School (ESF)

De Leergids is een toolbox om een positieve leercultuur in organisaties te stimuleren. De toolbox bevat verschillende instrumenten voor HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers. Een belangrijk onderdeel is de leerscan die op basis van een bevraging bij HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers een inzicht geeft in de sterktes en uitdagingen van het leerklimaat in de organisatie.

Context

De leergids wil de attitude van levenslang leren in organisaties versterken en biedt HR-verantwoordelijken daartoe handvaten, acties en best practices om een positief leerklimaat in de organisatie te stimuleren. Met de leerscan kunnen organisaties nagaan op welke kritische succesfactoren van een positief leerklimaat ze goed of minder goed scoren. De leerscan bevat afzonderlijke vragenlijsten voor HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers. Ten slotte voorziet de toolbox ook in twee afzonderlijke leerwijzers voor leidinggevenden en voor medewerkers.

Aanpak

De leergids vertrekt vanuit het concept van een positief leerklimaat. "Er is sprake van een positief leerklimaat wanneer iedereen in de organisatie leren als iets aantrekkelijks of plezierigs beschouwt, of anders gezegd, wanneer de leden van de organisatie inschatten dat er meer voor- dan nadelen verbonden zijn aan de te leveren leerinspanningen."

Naast het analysemateriaal bevat de leergids ook tips, tools en best practices om zowel opleiding als leren op de werkplek te verbeteren.

Concreet materiaal

De leerscan bevat een vragenlijst voor HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en werknemers die zowel voor het formeel leren als het informeel leren (leren op de werkplek) 5 bouwstenen bekijkt:

  • toegankelijkheid
  • ondersteuning
  • autonomie
  • verbondenheid
  • transfer

Daarnaast gaat de leerscan dieper in op de rol van coachend leidinggevende met volgende onderdelen:

  • leervisie
  • coachende rol
  • ondersteuning door HR

Daarnaast bevat de leergids ook een afzonderlijke leerwijzer voor HR-verantwoordelijken en voor leidinggevenden.

Beschikbaar

De leerscan is gratis beschikbaar op: http://leerscan.vlerick.com.

Wanneer u uw organisatie registreert kan u leidinggevenden en medewerkers ook een uitnodiging sturen voor een organisatiebrede bevraging via de leerscan. De Leergids en Leerwijzers zijn in PDF-versie beschikbaar op het online platform: http://leerscan.vlerick.com/CompanyRegister.