Ontwikkeld door
Accent

Bij Accent werd, samen met de medewerkers, zeer gestructureerd en stap voor stap een competentiebeleid uitgewerkt. Competentieprofielen en resultaatsgebieden vormen een meer objectieve basis voor de evaluatiegesprekken. Ze worden ingezet om effectiever en efficiënter te werken.

Context

Accent is een revalidatiecentrum dat zich richt op kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de ruime zin van het woord. Het revalidatiecentrum telt 20 medewerkers, hoofdzakelijk hooggeschoolden.

De laatste jaren wordt de organisaties steeds vaker geconfronteerd met complexe stoornissen als ADHD en stoornissen uit het autismespectrum. Ook zijn er een aantal technologische innovaties, zoals NMR-scans, die voor verandering zorgen. De concrete aanleiding om een competentiebeleid uit te werken was een grondige doorlichting van het centrum in het kader van een bijscholing van de directeur. Daaruit bleek dat er weinig aandacht was voor waardering van de medewerkers en dat het personeel vragende partij was voor meer gerichte feedback over hun prestaties en waardering ervan. Het bestaande systeem van beoordelings- en functioneringsgesprekken werd door de medewerkers als vaag, subjectief en niet nuttig ervaren.

Aanpak

Accent heeft het uitbouwen van een strategisch competentiebeleid zeer gestructureerd en stap voor stap aangepakt. Daarbij stonden twee doelstellingen centraal: het competentiebeleid moet enerzijds medewerkers helpen de goede dingen te doen en anderzijds hen helpen de dingen goed te doen.

Samen met de medewerkers werden eerst de missie, de doelen en de strategie van de organisatie op papier gezet. Daarmee wil men concreet en doelgericht aangeven wat van de medewerkers wordt verwacht. Dat werd verder uitgewerkt in competentieprofielen. Competenties worden daarbij ingezet binnen diverse domeinen van het personeelsbeleid, van selectie en onthaal tot evaluatie en opleiding. Zo hebben medewerkers bijvoorbeeld om de twee jaar een persoonlijke evaluatie met de directeur. Vooraf voert de directeur een functioneringsgesprek met de medewerker en evalueren de collega’s de betrokkene individueel en schriftelijk op basis van het competentieprofiel.  Deze input vormt de basis voor het evaluatiegesprek met de betrokken medewerker.

Geleidelijk aan is er binnen Accent ook meer aandacht gegaan naar het sturen op resultaten. Naast competenties ontwikkelen wil men ook resultaten meetbaar maken, zodat men continu kan bijsturen en verbeteren. Resultaatsgebieden worden niet alleen opgesteld op het niveau van de medewerkers maar ook voor de organisatie als geheel.

Materiaal

Binnen Accent werden heel wat instrumenten ontwikkeld om het competentiebeleid te ondersteunen, zoals competentieprofielen, een competentiewoordenboek, functiebeschrijvingen en resultaatsgebieden.

Resultaten

Uit een eerste evaluatie van het competentiebeleid door de medewerkers en de leden van de Raad van Beheer blijkt dat het werken met competenties de evaluaties objectiever en nuttiger heeft gemaakt. Medewerkers hebben het gevoel dat evaluaties niet alleen eerlijker verlopen, maar ook effectief tot iets leiden, zoals het volgen van opleiding.

Volgens de directeur zijn medewerkers zich ook meer bewust geworden van hun eigen aandeel in het realiseren van de missie van de organisatie. De leden van de Raad van Beheer zijn meer betrokken doordat ze een beter zicht hebben op de missie en de bereikte resultaten van de organisatie.

Bron

SERV (2009). Inspirerende voorbeelden van competentiebeleid. Actie in het kader van de competentieagenda 2010. SERV, Brussel. Deze publicatie kan u vinden onder documenten. Enkel de uitgebreide praktijkbeschrijving van Accent uit deze publicatie kan u vinden onder documenten.

Contact

Yvan Winne, directeur
Lagaeplein 12-14
8501 Kortrijk-Heule
056/36.10.20
www.revaccent.be