Medewerkers motiveren

  Wat is gemotiveerd aan het werk zijn?

  Medewerkers die gemotiveerd aan de slag zijn, ervaren plezier in het werk. Ben je gemotiveerd, dan vind je je werk boeiend en zie je er doorgaans niet tegenop om met de werkdag en je taken te starten. Je voelt je betrokken door de inhoud van je werk. Als het werk uitdagend is en een beroep doet op jouw kennen en kunnen, dan zal je vanzelf meer gemotiveerd aan de slag zijn.

  Waarom is medewerkers motiveren belangrijk?

  Gemotiveerd aan de slag zijn, is van belang voor jezelf en het bedrijf of de organisatie waarbij je werkt. Motivatie biedt niet alleen werkplezier. Motivatie heeft ook impact op het ziekteverzuim, verloop en loopbaanperspectief van medewerkers. Heb je motiverend werk, dan word je minder vaak ziek en ben je minder geneigd om de organisatie te verlaten. Ook werken tot aan het pensioen wordt meer haalbaar. Organisaties zoeken vaak manieren om ziekteverzuim en personeelsverloop binnen de perken te houden. Als medewerkers ziek zijn of vertrekken, brengt dat meestal heel wat organisatorische en financiële gevolgen met zich mee. Motiverend werk kan telkens als hefboom dienen.

  Impact motiverend werk op verzuim

  Weinig motiverend werk

   

  16%

   

  14%

   

  33%

  Motiverend werk

   

  7%

   

  8%

   

  5%

  frequent verzuim
  langdurig verzuim
  verloop

  Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers, 2016

  Impact op ziekteverzuim

  Werknemers met een motiverende job melden zich opmerkelijk minder ziek.

  In 2016 was slechts 7% van de werknemers met een motiverende job tijdens het jaar drie of meer keer afwezig op het werk. Als werknemers niet gemotiveerd aan de slag zijn, stijgt dit frequent verzuim naar 16%. Kijken we naar langdurig verzuim van meer dan twintig dagen afwezigheid door ziekte of ongeval, dan zien we een vergelijkbaar beeld. Kort gezegd, werknemers die minder motiverend werk hebben, zijn meer dan dubbel zo vaak ziek en vaker langer afwezig.

  Bedrijven en organisaties geven aan dat frequent verzuim meestal nog moeilijker op te vangen is dan langdurig verzuim. Het dagelijks functioneren komt in het gedrang. Bedrijven en organisaties moeten op zoek naar vervanging, het werk blijft liggen, de opvolging van het werk verloopt moeilijk, klanten missen hun vertrouwde contact. Collega’s nemen het werk over, werken langer, met risico op meer werkdruk voor hen.

  Het gemotiveerd aan de slag zijn van de medewerker, kan als hefboom dienen om zowel het frequent als langdurig ziekteverzuim te verminderen.

  Impact motiverend werk op verloop

  Wie plezier heeft in het werk, kijkt weinig uit naar een andere baan. Heb je geen motiverende job, dan overweeg je bijna acht keer vaker om van job te veranderen. Een derde van de werknemers die niet gemotiveerd aan de slag zijn, overweegt te vertrekken. Werknemers met weinig tot geen werkplezier voelen zich minder betrokken bij het werk, zijn minder enthousiast, vinden hun werk minder zinvol en raden hun job minder vaak aan bij vrienden.

  Medewerkers die uitkijken naar een andere baan en uiteindelijk vertrekken zijn een kost voor het bedrijf of de organisatie. Ze verliezen competenties en ervaring, moeten opnieuw investeren door nieuw personeel aan te werven en in te werken. Als het personeelsverloop groot is, neemt de werkdruk toe voor het overige personeel. Het team dat een collega verliest moet zich aanpassen en na een nieuwe aanwerving terug op elkaar afgestemd raken.

  Impact motiverend werk op loopbaanperspectief

   
   

  Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers, 2016

  Als je motiverend werk hebt, zie je het beter zitten om door te werken tot aan je pensioenleeftijd. Een werknemer, ouder dan 40 en gemotiveerd aan de slag, ziet zichzelf in 67% van de gevallen doorwerken tot aan het pensioen. 40-plussers die niet gemotiveerd aan de slag zijn, vinden doorwerken meestal niet haalbaar (slechts 28%).

  We kijken naar deze specifieke leeftijdsgroep, omdat we ervan uit gaan dat 40-plussers vaker nadenken over het pensioenvraagstuk en dus realistischere inschattingen hierover kunnen maken voor zichzelf.

  Motiverende jobs voor werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt

  In Vlaanderen hebben ongeveer acht op de tien werknemers een motiverende job. Sinds 2004 zien we hierin weinig verandering. Niet iedereen is in dezelfde mate gemotiveerd aan de slag. Of je man of vrouw bent, hoe oud je bent en welk beroep je uitoefent, bepalen mee of je een motiverende job hebt.

  Mannen komen vaker dan vrouwen terecht in een weinig motiverende job: 22% van de mannen heeft weinig motiverend werk, tegenover 18% bij de vrouwen. Eén op vijf werknemers jonger dan 30 jaar geeft aan dat ze een weinig motiverende job hebben. Werknemers vanaf 40 jaar zijn meer gemotiveerd aan het werk. Bij de 55-plussers is 85% gemotiveerd.

  De job van leerkrachten en zorgverleners is het meest motiverend en die van een kortgeschoolde arbeider het minst. Bijna negen op de tien leerkrachten en zorgverleners gaan met plezier werken. Ook kader- en directieleden halen een hogere score. Meer dan 30% van de kortgeschoolde arbeiders zijn gedemotiveerd. Bij de geschoolde arbeiders en uitvoerende bedienden geeft meer dan één op vijf aan dat hun werk onvoldoende motiverend is.

  Motivatie per beroepsgroep

   
   

  Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers, 2016

  Werkplezier bij zelfstandige ondernemers

  Wist je dat motiverend werk en werkplezier ook bij zelfstandige ondernemers heel belangrijk is? Als ze met plezier aan het werk zijn, voelen ze zich meer tevreden over hun keuze voor het ondernemerschap en vinden ze het vaker haalbaar om door te werken tot aan het pensioen. Als zelfstandige ondernemers ziek of gedemotiveerd zijn, kan dit hun eigen zaak in gevaar brengen.

  Drie op de vier zelfstandige ondernemers die werkplezier ervaren, zijn tevreden met hun keuze voor het ondernemerschap. Die tevredenheid daalt naar 36% als de ondernemer weinig motiverend werk heeft. En een derde (33%) is ontevreden over hun keuze.

  Verband motivatie en tevredenheid ondernemerschap

   
   

  Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Zelfstandige ondernemers, 2016

  Gemotiveerd aan de slag zijn bepaalt mee of het werken tot aan het pensioen haalbaar is. Een groot deel van de zelfstandigen met motiverend werk vindt doorwerken tot aan het pensioen haalbaar. Wie daarentegen weinig of geen motiverend werk heeft, vindt het al heel wat moeilijker om hetzelfde werk te doen tot aan het pensioen.

  Impact motiverend werk op loopbaanperspectief

  Niet gemotiveerd

   

  28%

   

  62%

  Gemotiveerd

   

  77%

   

  23%

   haalbaar
   onhaalbaar

  Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Zelfstandige ondernemers, 2016

  Een zelfstandige ondernemer die ouder is dan veertig jaar en gemotiveerd aan de slag is, ziet zichzelf in drie kwart van de gevallen doorwerken tot aan het pensioen. Bij een ondernemer die geen werkplezier ervaart, valt dit sterk terug naar slechts 38%.

  We kijken naar deze specifieke leeftijdsgroep, omdat we ervan uit gaan dat 40-plussers vaker nadenken over het pensioenvraagstuk en dus realistischere inschattingen hierover kunnen maken voor zichzelf.

  Zelfstandige ondernemers gemotiveerd aan de slag in Vlaanderen

  In Vlaanderen zijn negen op de tien zelfstandige ondernemers gemotiveerd aan het werk. Dat is nog meer dan bij de werknemers waar acht op de tien motiverend werk heeft.

  Afhankelijk van de sector en de groeiverwachting van de zelfstandige ondernemers is er een verschil in motivatie.

  In de bouwsector zijn de zelfstandige ondernemers het meest gemotiveerd aan het werk (7%). In de handel en horeca is dit het minst.
  Als we naar de verwachtingen rond groei of inkrimping van de zelfstandige ondernemers kijken, zien we een verschil in motivatie Heel wat ondernemers die groei verwachten (94%) geven aan dat ze motiverend werk hebben. Bij de groep die verwacht dat de eigen zaak zal krimpen of stoppen, zakt dit naar 78%.

  Motivatie per sector zelfstandige ondernemers

   
   

  Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Zelfstandige ondernemers, 2016

  Aan de slag

  Heel wat bedrijven en organisaties werken nu al hard om mensen gemotiveerd aan het werk te krijgen. Er zijn verschillende praktijken gangbaar, maar drie hefbomen stel je best voorop:

  • ondersteunend leiding geven
  • meer aandacht voor leren
  • sleutelen aan hoe je het werk organiseert.

  De leidinggevende heeft een belangrijke invloed op zijn/haar medewerkers. Werknemers die zich degelijk ondersteund voelen door hun leidinggevende hebben meer werkbare jobs dan werknemers die zich niet ondersteund voelen door hun leidinggevende. Leidinggevenden die voldoende aandacht hebben voor het werk van de werknemers  en hun daarbij ondersteunen, verhogen immers de leerkansen van hun medewerkers en maken het werk van hun medewerkers een stuk boeiender. Werken aan de competenties van leidinggevenden is werken aan de motivatie en de werkbaarheid van het werk van hun medewerkers.

  Een goede onderlinge communicatie en informatiedoorstroom naar de medewerker is belangrijk voor de motivatie. Niet alleen de jobinhoud is belangrijk, maar ook het formele en informele overleg. Een goede leidinggevende brengt duidelijkheid over hoe belangrijk het werk van de medewerker is voor het bedrijf of de organisatie .Door meer aandacht te hebben voor leren zorgt een bedrijf of organisatie ervoor dat het werk boeiender, interessanter en motiverender is. En leren doe je niet alleen op school of door opleidingen maar ook al doende, van elkaar of gewoon vanzelf. Denk eraan om genoeg tijd te maken voor opleidingen en veranker het leren in de personeelsplannen. Zorg er ook voor dat het werk voldoende uitdagend is en je de talenten en de competenties van medewerkers aanspreekt.

  Kijk ook naar hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn binnen het bedrijf of de organisatie. Is er enige autonomie voor de medewerker? Heeft hij/zij invloed op de planning en de organisatie van het werk of is hij/zij zeer sterk afhankelijk van anderen? Om verantwoordelijkheid te kunnen opnemen is het nodig om voldoende ‘ruimte’ of zeggenschap te krijgen in het werk. Is er voldoende afwisseling in het werk? Routinewerk is over het algemeen weinig motiverend en het steeds herhalen van korte, eenvoudige handelingen biedt weinig leermogelijkheden.

  Om als zelfstandige ondernemer gemotiveerd aan het werk te zijn en te blijven, raden we aan om voldoende en doordacht te delegeren naar anderen. Op die manier kan je je bezig houden met de kern van de zaak. Gemotiveerd aan het werk zijn tot aan het pensioen is ook voor de zelfstandigen alleen maar haalbaar als de werkdruk niet te hoog is. Zelfstandige ondernemers halen hun werkplezier, net zoals werknemers, uit het werk zelf, dat best voldoende gevarieerd is, dat niet te belastend is op fysiek en emotioneel vlak en voldoende leerkansen biedt. Ze zullen ook met meer plezier aan het werk zijn als ze zich gesteund voelen door hun omgeving en kunnen terugvallen op een netwerk, zowel voor werk als privé.

  Op onze website vind je interessante tools en goede voorbeelden rond het motiveren van medewerkers. Bekijk deze en ga ermee aan de slag.

   

  Werken met goesting

  • Werkstress en burn-out voorkomen
  • Gezond en veilig werken
  • Tot aan je pensioen werken
  • Jong en oud inzetten
   
   

  Leren om te groeien

  • Competenties en talent ontwikkelen
  • Al doende leren
  • Tijd maken voor opleiding
  • Kennis delen via lerende netwerken
   
   

  Goed organiseren

  • In teams werken
  • Afwisseling en autonomie inbouwen
  • Werk en gezin combineren
  • Het Nieuwe Werken toepassen
  • Netwerken uitbouwen